เงินฝากเผื่อเรียกประชารัฐผู้สูงวัย ( 211 คน )

ระยะเวลารับฝาก

  • ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

เงื่อนไขการฝาก

  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท
  • รับฝากสูงสุดไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท
  • เปิดบัญชีได้คนละ 1บัญชีเท่านั้น

อัตราดอกเบี้ย

  • ร้อยละ 1.00 ต่อปี

คุณสมบัติผู้ฝาก

  • รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
  • ไม่รับฝากบัญชีร่วมและบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

การคำนวณและการลงรับดอกเบี้ย

  • คำนวณดอกเบี้ยจากยอดเงินคงเหลือแต่ละวัน
  • ลงรับดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี

เงื่อนไขการถอน

ถอนเงินเท่าใดก็ได้