สะพานไม้เคี่ยม ( 22 คน )

          สะพานไม้ที่สร้างขึ้นมาจากไม้เคี่ยม ที่มีมากทางภาคใต้ คุณสมบัติของไม้ชนิดนี้ทั้งแข็งแกร่ง ทนน้ำจืด และน้ำเค็ม สะพานสร้างทอดยาวเชื่อมต่อกับเกาะที่อยู่กลางน้ำ ซึ่งเป็นพื้นที่ของโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จ.ชุมพร ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ที่มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้ และหัวข้ออบรมที่หลากหลายให้กับผู้สนใจใน ไม่ว่าจะเป็นการทำปุ๋ยอินทรีย์, การเลี้ยงไส้เดือน ฯลฯ โดยปราชญ์ชาวบ้าน มีการส่งเสริมการนำวัสดุในพื้นที่มาทำปุ๋ยเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเกษตร ซึ่งเป็นการให้ความรู้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพียงแต่ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเสียค่าวัสดุ-อุปกรณ์บางส่วนเอง