มส.ผส. แจกคู่มือคลายซึมเศร้า เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้สูงอายุ ( 3 คน )

จากสถิติที่ผ่านมาผู้สูงวัยฆ่าตัวตายมากที่สุดเป็นอันดับ 2 โดยสาเหตุการฆ่าตัวตายสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ความสัมพันธ์กับผู้ใกล้ชิด โรคเรื้อรังทางกาย และโรคซึมเศร้า ซึ่งโรคซึมเศร้านี้ได้พัฒนามาจากภาวะซึมเศร้า และส่วนใหญ่มักพบได้ในผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการ ประสบความยากลำบากในการเข้ารับบริการสาธารณสุข

 

ด้วยเหตุนี้ ผู้ใกล้ชิดหรือผู้ดูแลผู้สูงอายุจึงควรมีทักษะและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง เช่น การประเมินลักษณะอาการ การค้นหาและคัดกรอง การดูแลเบื้องต้นหรือการดูแลควบคู่กับแผนการรักษาของแพทย์ การประเมินภาวะแทรกซ้อน และการป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำ

 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ ได้จัดทำ คู่มือการดูแลผู้สูงอายุ “สูตรคลายซึมเศร้า”  โดยประมวลความรู้และถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของผู้ดูแล รวมถึงบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือพิการทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ จิตแพทย์ พยาบาล นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา นักพฤฒาวิทยา เภสัชกร ผู้บริบาลชุมชนและญาติของผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ในชุมชนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสาธารณสุข และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตอื่นๆ รวมถึงตัวแทนจากองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร และนักวิชาการอาวุโสด้านสุขภาพจิตผู้สูงอายุ

 

โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ https://thaitgri.org/?wpdmpro=คู่มือการดูแลผู้สูงอา

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ (มส.ผส.)

https://thaitgri.org/?p=39136