สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ ( 10 คน )

โปรโมชั่นสินเชื่อชีวิตสุขสันต์ เงินกู้ระยะยาว (LT) กรณีสลากออมสินพิเศษที่นำมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน รายละเอียดดังนี้


- อัตราดอกเบี้ยพิเศษปีแรก ลดลงร้อยละ 0.50 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยู่กับงวดสลากออมสินพิเศษที่นำมาเป็นหลักประกัน) อัตราดอกเบี้ย ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคารออมสิน

 

- วงเงินกู้ ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป

 

- กำหนดระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

- ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2563

 

- สลากออมสินพิเศษที่นำมาค้ำประกันต้องไม่เคยใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อของธนาคารออมสินภายในระยะเวลา 3 เดือน