สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage : RM) ( 3 คน )

จุดเด่น

- อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 2 ปี

- จ่ายเงินกู้งวดแรก 10% ของวงเงินกู้

- วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท

 

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ค่าจดทะเบียนจำนอง ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

 

ระยะเวลากู้

จ่ายเงินกู้เป็นรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 25 ปี โดยให้ระยะเวลาจ่ายเงินกู้เท่ากับ 85 ลบด้วยอายุผู้กู้ (ระยะเวลาจ่ายเงินกู้ = 85 – อายุผู้กู้)

 

ระยะเวลาโปรโมชั่น

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 และจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563

 

หลักประกัน

- ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดที่ปลอดภาระหนี้ และต้องตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพ มีสภาพคล่องสูง

- กรณีหลักประกันเป็นห้องชุด ต้องเป็นห้องชุดในอาคารชุดตาม พ.ร.บ อาคารชุด และมีราคาประเมินไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านบาท

- หลักประกันต้องไม่เป็นที่อยู่อาศัยที่ตั้งอยู่บนที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา