สินเชื่อสวัสดิการข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำฯ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน ( 10 คน )

 

 

 

 
จุดเด่น

- อัตราดอกเบี้ยคงที่ ปีแรก 3.35%

- กู้ได้สูงสุด 100% ของวงเงินบำเหน็จตกทอดที่ได้รับรองสิทธิ

- ระยะเวลาสูงสุด 30 ปี

- ฟรี ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

 

วัตถุประสงค์

เป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ/เงินทุนหมุนเวียน/ชำระหนี้สินเชื่ออื่นๆ

 

กิจกรรมส่งเสริมการขาย

เฉพาะลูกค้ารายใหม่ สินเชื่อสวัสดิการข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำโดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน

- 1 แสนบาท แต่ไม่ถึง 5 แสนบาท : 500 รายแรก ได้รับกระเป๋า GSB ก้นสีเทา จำนวน 1 ใบ

- 5 แสนบาท แต่ไม่ถึง 1 ล้านบาท : 500 รายแรก ได้รับ ร่มไม้เท้า จำนวน 1 คัน

- 1 ล้านบาทขึ้นไป : 250 รายแรก ได้รับเครื่องวัดความดัน จำนวน 1 เครื่อง

 

ระยะเวลาโปรโมชั่น

อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 กันยายน 2563 – 30 ธันวาคม 2563