เว็บไซต์ของเราจะจัดเก็บคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คุณสามารถเลือกที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมคุกกี้ของเราได้ ในกรณีที่ท่านไม่ทำการเลือกจะถือว่าท่านไม่ยินยอมการจัดเก็บคุกกี้ คลิกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ทาง นโยบายคุกกี้ และ หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษผู้สูงวัย ( 313 คน )

ระยะเวลารับฝาก

 • ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563

 

เงื่อนไขการฝาก

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • รับฝากสูงสุดไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท
 • เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
 • มีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกเพื่อเป็นบัญชีคู่โอน

 

อัตราดอกเบี้ย

-  เดือนที่ 1-6   ร้อยละ 0.50 ต่อปี

-  เดือนที่ 7-12  ร้อยละ 0.75 ต่อปี

-  เดือนที่ 13-18 ร้อยละ 1.25 ต่อปี

-  เดือนที่ 19-24 ร้อยละ 2.25 ต่อปี

 

 

ครบระยะเวลาฝาก

จะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

 

คุณสมบัติผู้ฝาก

 • รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 • ไม่รับฝากบัญชีร่วมและบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

 

การคำนวณและการลงรับดอกเบี้ย

 • คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน
 • ลงรับดอกเบี้ยทุกเดือน โดยจะโอนเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนชนวันตามวันที่ฝาก

 

เงื่อนไขการถอน

 • ถอนเงินเท่าใดก็ได้
 • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลาฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง

 

ภาษี ณ ที่จ่าย

บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี