สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่านกู้เงินได้ไหมเช็คเลย! 2567

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่านกับการยกระดับฐานะครู

ผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่านมีความเห็นว่าฐานะทางเศรษฐกิจของครูของจังหวัดน่านยังไม่ดี เพราะมีหนี้สินมากและต้องเสียดอกเบี้ยแพง จึงได้มีการประชุมร่วมมือกันนำระบบสหกรณ์เข้ามา เพื่อช่วยปลดความเดือดร้อนนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจึงได้ถูกตั้งขึ้นในปี 2503 สหกรณ์ครูน่านเป็นสถาบันการเงินที่มุ่งหมายบริการส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ ขจัดความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจในหมู่สมาชิก ยกระดับความเป็นอยู่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่านให้ดีขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้สมาชิกได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่านจรรยาบรรณทางธุรกิจของสหกรณ์

กำหนดให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่านทุกระดับปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม เพื่อให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัดมีการกำหนดข้อควรปฏิบัติสำหรับสมาชิกในระบบสหกรณ์  ทุก ๆ ตำแหน่งหน้าที่ ให้ปฏิบัติงานตามหลักการของสหกรณ์ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมตามนโยบายของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน กรรมการและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ เปิดเผย โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสหกรณ์และเป็นธรรมต่อผู้รับผลประโยชน์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง สามารถอธิบายชี้แจงและสามารถตรวจสอบได้

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่านมีผลประโยชน์มากมายที่สมาชิกจะได้รับ

สำหรับสมาชิกที่ใช้บริการฝากเงินกับสหกรณ์ในปี2567 ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่สมาชิกจะได้รับจะแตกต่างกันตามประเภทเงินฝากที่สมาชิกเลือกใช้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่านได้กำหนดว่า ดอกเบี้ยสำหรับเงินฝากออมทรัพย์นั้นอยู่ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือนและ 12 เดือนจะอยู่ที่ร้อยละ 2.50 ต่อปี ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ สมาชิกสามารถฝากเงินกับสหกรณ์ได้ในเวลาทำการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่านให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกอย่างทั่วถึง

สำหรับใครที่ต้องการขอใช้เงินกู้สหกรณ์ ต้องทราบข้อควรรู้ข้องการกู้เงินว่าจะมีการคิดดอกเบี้ยเงินกู้ตามมาอย่างแน่นอน ในปี 2024 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่านได้มีการแก้ไขการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงลงเหลืออัตราร้อยละ 5.50 ต่อปี ยกเว้นเงินกู้บางประเภทที่ไมได้มีการปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่านเพื่อให้ทราบข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน

สำหรับใครที่พึ่งเข้าเป็นสมาชิกใหม่ของสหกรณ์อาจจะยังมีคำถามอีกมากมายที่ต้องการทราบ เช่นเงินปันผลสหกรณ์ออกเดือนไหน หรือมีสวัสดิการอะไรบ้าง ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ต้องการได้บนเว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่านผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชม.

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน

สินเชื่อส่วนบุคคลออมสินให้ชีวิตสมหวัง

เฮงลิสซิ่งสินเชื่อบุคคล

เฮงลิสซิ่งสินเชื่อบุคคลให้ชีวิตไปต่อ