ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ต้องใช้เอกสารใดบ้างและมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์เพื่อขอรับเงินอุดหนุน

สำหรับใครที่เป็นผู้ปกครองแล้วยังไม่ได้รับสิทธิเงินอุดหนุนบุตร สามารถลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ เพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เมื่อลงทะเบียนเงินอุดหนุนจะถูกโอนเข้าบัญชีให้เลยโดยมีเงื่อนไขว่าผู้ที่จะลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ปกครองที่มีสัญชาติไทยและมีเด็กแรกเกิดในอุปการะและต้องอาศัยอยู่ด้วยกัน ส่วนตัวเด็กนั้นต้องมีสัญชาติไทยและอายุต่ำกว่า 6 ปี อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี และไม่ได้อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ของรัฐและเอกชน

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ต้องใช้เอกสารใดบ้าง

ใครจะลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ต้องเตรียมเอกสารประกอบ หลังจากลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่ไหน

สำหรับใครที่จะลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ 67 ต้องเตรียมเอกสารเพื่อใช้ประกอบการลงทะเบียนเล็กน้อย เอกสารเงินอุดหนุนบุตรที่จำเป็นต้องใช้จะมีแบบคำร้องขอลงทะเบียน แบบรับรองสถานะครัวเรือน บัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง สูติบัตรจองเด็ก ที่สำคัญคือต้องมีสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครองเพราะเงินจะถูกโอนเข้าบัญชีหลังจากที่ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์แล้วได้รับสิทธิ ใบรับรองเงินเดือนและสำเนาบัตรของผู้ที่รับรองสถานะอีก 2 คน หลังจากลงทะเบียนแล้วจะสามารถตรวจสอบสิทธิออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิ

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์สำหรับผู้ประกันตน

ใครที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ มาตรา 39 สามารถขอเงินอุดหนุนบุตรประกันสังคมเดือนละ 800 บาท สามารถลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรได้ครั้งละไม่เกิน 3 คน มีเงื่อนไขของการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์โดยต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฏหมาย อายุแรกเกิดจนถึง 6 ปี โดยเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดนี้พ่อหรือแม่สามารถใช้สิทธิได้เพียงสิทธิเดียว โดยต้องใช้เอกสารสำคัญสามารถตรวจสอบได้บนเว็บไซต์เช็คเงินอุดหนุนบุตร

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์มีข้อควรระวังอะไรบ้าง

สิทธิการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์นั้นมีข้อควรระวังบางอย่างถ้าพลาดไปจะเสียสิทธิ แต่อาจจะสงสัยว่าเงินอุดหนุนบุตรจะได้ย้อนหลังไหมบอกเลยว่าไม่ได้ เพราะเป็นเงื่อนไขที่ไม่สามารถแก้ไขย้อนหลังได้ ข้อแรกเมื่อบุตรมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์จะไม่เข้าเงื่อนไขที่ระบุไว้ เมื่อบุตรเสียชีวิตก็จะหมดสิทธิยื่นเงินอุดหนุนบุตร เมื่อยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่น เมื่อสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนของผู้ปกครอง ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ทำให้สิทธิการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์นั้นหมดลง

เงินอุดหนุนบุตรนี้เป็นเงินอุดหนุนที่มีข่าวปลอมเยอะมาก เช่นลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์ 3000 หรือข่าวอื่น ๆ อีกมากมาย ผู้ปกครองควรตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจน จะได้ไม่พลาดลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรออนไลน์เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือบุตรจากโครงการต่าง ๆ