สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา

ยื่นกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาใช้อะไรบ้าง?

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมากับที่มาตอนก่อตั้งสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาซึ่งเป็นชื่อใหม่จากเดิมที่เคยใช้ชื่อสหกรณ์ครูนครราชสีมาจำกัดสินใช้ มีประวัติสหกรณ์บันทึกไว้ว่าได้รับการจดทะเบียนในวันที่ 12 มกราคม 2500 มีคณะก่อตั้ง 68 คน หลังจากนั้นได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาเป็นสถาบันการเงินธนาคารสหกรณ์ที่อยู่บนรากฐานของความซื่อสัตย์สุจริต มีที่มาจากการที่สมาชิกสหกรณ์ได้เลือกตั้งคณะกรรมการที่ดี มีระบบตรวจสอบที่เข้มแข็งที่สมาชิกสหกรณ์เข้ามามีส่วนร่วมได้ ทำให้สามารถดำเนินงานมาได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปี 2567 ได้อย่างถูกต้องโปร่งใส

ข้อดีของการย้ายสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา

ก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาเพื่อให้บริการอย่างทั่วถึง

แต่เดิมนั้นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามัญนครราชสีมามีสำนักงานเป็นอาคาร 3 ชั้น ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนากเล็กเพียง 127 ตารางวา หลังจากที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาได้ใช้งานอาคารดังกล่าวเป็นเวลา 22 ปี ได้มีการจัดหาที่ดินเพื่อก่อสสร้างอาคารสำนักงานใหม่ มีการอนุมัติเงิน 60 ล้านบาทเพื่อซื้อที่ดินและสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูโคราชแห่งใหม่ หลังจากดำเนินการก่อสร้างเสร็จสหกรณ์ครูโคราชได้ย้ายไปยังสำนักงานแห่งใหม่ที่มีอาคารและหอประชุมขนาดใหญ่ที่จุคนได้ถึง 1,000 คน และห้องประชุมย่อยอีก 4 ห้องไว้ให้บริการแก่สมาชิกและบุคลากรภายนอกจนถึงปี 2024

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมามีสวัสดิการมากมายเพื่อให้บริการแก่สมาชิก

หนึ่งในวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นมาเพื่อการจัดสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูให้แก่สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา ซึ่งมีสวัสดิการหลายประเภทให้สมาชิกได้ใช้ประโยชน์ อาทิทุนการศึกษาบุตรสมาชิกเพื่อช่วยเหลือบุตรสมาชิกที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และทุนเรียนดีเพื่อให้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมากรณีเสียชีวิตเช่นเดียวกับสหกรณ์ออมทรัพย์เชียงราย โดยจะจ่ายเงินช่วยเหลือให้ตามเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนดไว้ หรือสวัสดิการช่วยเหลือเมื่อประสบภัยพิบัติ นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการอื่น ๆ สามารถติดตามรายละเอียดได้ในข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูโคราช

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมามีเงินปันผลและสิทธิประโยชน์อีกมากมายให้แก่สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมามีผลประโยชน์ทางการเงินหลากหลายชนิดตอบแทนให้สมาชิก ไม่ว่าจะเป็นปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่จะให้ตามหุ้นที่สมาชิกมีและระยะเวลาการเป็นสมาชิกในอัตราที่ไม่เกินกว่ากฏกระทรวงได้กำหนดไว้ สำหรับสมาชิกที่ได้ผลตอบแทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาเงินปันผลนี้ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ นอกจากนี้ยังมีเงินเฉลี่ยคืนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัดจะคืนดอกเบี้ยที่สมาชิกเสียให้กับสหกรณ์ในระหว่างปี ยกเว้นสมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ สมาชิกจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากตามอัตราที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาประกาศไว้

จากผลประโยชน์ข้างต้นสำหรับใครที่สนใจอยากสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสหกรณ์ออมทรัพย์จากเว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา เพื่อยื่นขอสมัครเป็นสมาชิกได้ทันที ผลตอบแทนมากมายขนาดพอๆ กับสหกรณ์ออมทรัพย์ สสจ ศรีสะเกษนี้ สำหรับใครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่สหกรณ์กำหนดอยากให้รีบไปสมัครเป็นสมาชิกทันทีเพื่อรับผลตอบแทนมากมายที่จะได้รับ

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา

ยื่นกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมาใช้อะไรบ้าง?

สินเชื่อออมสิน 300,000

สินเชื่อออมสิน 300,000 เติมเต็มชีวิตอิสระ